ZPT Inteligentní systémy pro chytré řešení

MDC V04 IP • komunikační systém sestra pacient

Centrální pracoviště

      Každý provoz, který se neobejde bez komunikačního systému, má zpravidla jedno centrální pracoviště, kde je umístěn i jeho centrální prvek - terminál personálu. Takovým pracovištěm je kupříkladu v nemocničním provozu sesterna. Komunikační systém MDC V04 IP nabízí několik rozdílných variant terminálů personálu, jimiž lze pokrýt potřeby jakéhokoliv provozu, popřípadě přizpůsobit skladbu prvků systému možnostem investora. Obsluha všech těchto terminálů vyniká jednoduchostí. Jejich ergonomické řešení zaručuje optimální pracovní pohodu. Má-li být za provozu komunikační systém rozšířen, zkrácen nebo jinak upraven, pak při použití modelu MDC V04 IP lze změnu spočívající v jeho rekonfiguraci řešit skutečně za provozu. Na tomtéž vedení může být snadno provedena obměna jednotlivých prvků bez zásahu do již vytvořené infrastruktury rozvodů. Po její realizaci je v dalším kroku potřeba pouze přestavit systém prostřednictvím terminálu personálu, nebo implementovat nový řídící SW. Obdobným způsobem lze podle potřeby provozovatele provést i změnu řady funkcí. Terminály personálu jinak samostatných komunikačních systémů mohou být vzájemně propojovány za účelem zajištění vzájemného záskoku. Každý z terminálů může při záskoku poskytovat jinému terminálu (tudíž i celému systému) všechny služby, včetně hovorového spojení. Přehledné zobrazení všech funkcí terminálu personálu zabezpečuje velký barevný displej, jehož prostřednictvím lze zpřístupnit všechny provozní i servisní údaje. Okamžitý stav systému zobrazuje displej automaticky. Systémové funkce lze u MDC V04 IP ovládat prostřednictvím dotykové obrazovky. Z terminálu personálu může být ovládán neomezený počet elektrických zámků. Terminál personálu může také fungovat jako evakuační rozhlas. Telefonické spojení lze uskutečnit prostřednictvím připojených telefonních linek. Telefonní hovory systém spojuje automaticky, v rámci provolby, až k lůžku klienta a to bez zásahu obsluhy. Účastník může také přímo z lůžka volat do veřejné telefonní sítě.  Pro služby vyžadující nosiče dat používá terminál personálu USB rozhraní.

Služební místnosti

     Obdobně jako centrální pracoviště slouží i služební místnosti především personálu. Proto jsou prvky systému, určené pro použití ve služebních místnostech, co do skladby funkcí orientované právě na potřeby personálu a nesou název služební jednotky. Tyto jednotky mohou být stolní, nástěnné nebo přenosné (mobilní), podle druhu pracoviště a způsobu používání. Vyznačují se tím, že jejich prostřednictvím lze volat libovolné místo v systému a z libovolného místa může být voláno na ně. Volání lze povolit i zakázat. Jednotky jsou aktivní, tj. způsobilé zabezpečovat předepsané služby až od okamžiku, kdy přítomná obsluha zaregistruje svou účast na spojení. Je-li několik samostatných systémů, vzájemně za účelem záskoku sdruženo, pak lze realizovat záskok nejen na terminálu personálu, ale i na služebních jednotkách. Účast na spojení lze služební jednotce rovněž povolit nebo zakázat. Některé služební jednotky jsou vybaveny displejem, na němž se zobrazí identifikační údaje volajícího, lze jimi ovládat elektrický zámek u vstupu na oddělení. Systém lze také rozdělit do několika nezávislých sekcí (až šestnáct), obsluhovaných ze samostatných služebních místností, resp. služebních míst.

Lůžkový pokoj

     Systém MDC V04 IP umožňuje řešit rovněž i komunikaci z lůžkového pokoje mnoha způsoby podle akutních potřeb, zavedeného standardu, nebo účelně zvoleného komfortu. Optimálním řešením lůžkových pokojů zdravotnických zařízení je instalovat u jednotlivých lůžek účastnické zásuvky, které jsou připojeny k datovému rozvodu. Komunikační jednotka zabezpečí potřeby komunikace lůžkového pokoje na úrovni ústředny, tj. zejména všechny druhy hovorových spojení, volání, registraci, komunikaci s ostatními komunikačními prvky, hlasitou reprodukci zpráv z terminálu personálu, ovládání elektrického zámku a pod. Připravené účastnické zásuvky u lůžek nemusí být použity. Vznikne-li potřeba zabezpečit komunikaci k jednotlivým lůžkům, lze každé z nich vybavit některým z volacích prvků. Přímo od lůžka pak lze vyslat nouzové volání nebo žádost o spojení a komunikovat se sestrou prostřednictvím společné komunikační jednotky. Komfortnější vybavení umožňuje komunikovat prostřednictvím samostatné lůžkové jednotky tj. diskrétně, přijímat telefonní hovory z veřejné telefonní sítě nebo poslouchat některý ze zábavných programů. Při nejvyšší vybavenosti lůžka klienta je možno ovládat osvětlení a mít  zabezpečeno přímé hovorové z veřejné telefonní sítě k lůžku. Lůžkové pokoje v sociálních zařízeních lze optimálně řešit instalací komunikačních jednotek nebo závěsů účastníka s reproduktorem + mikrotelefon účastníka přímo u lůžek. Tyto jednotky umožní realizovat všechny standardní funkce a připojit i další vybrané prvky systému obdobně jako v předchozím případě komunikační jednotka. Pro oba uvedené příklady nabízí systém řadu dalších variant.

Sociální místnosti klientů

     Sociální místnosti tj. koupelny, WC, sprchy a pod., patří mezi provozy, kde všechny příslušné normy předepisují používat při provozování dorozumívacího zařízení volací signály s vyšší prioritou, tzv. signály nouzového volání. Systém MDC V04 IP má i tuto oblast komunikace dobře zabezpečenou a pokrytou dostatečně širokou škálou prvků. Jedná-li se o sociální místnosti, které tvoří součást pokojového komplexu, pak mohou být příslušné prvky jejichž prostřednictvím je signál nouzového volání aktivován, tj. 'vyslán' (tzv. volací prvky - tlačítka, táhla, pneumatické ovladače), součástí vybavení příslušného pokoje, konkrétně jeho komunikační jednotky nebo samostaně s použitím rušícího tlačítka, umístěného přímo v sociálním zařízení. Jsou-li sociální místnosti situovány samostatně, pak může při nižších nárocích na komfort či omezenějších možnostech investora komunikační jednotku nahradit jednotka signalizační. Tato jednotka umožní personálu být ve služebním spojení se systémem na nezbytné základní úrovni.

Vchody

     Systém MDC V04 IP je dobře vybaven nejen pro zabezpečení komunikace vlastního provozu, ale i komunikace s provozy periferními. K takovýmto provozům patří zejména vchody a jejich příslušenství. Podle umístění (uvnitř nebo vně budovy) se příslušné koncové prvky, tj. vchodové komunikační jednotky, liší především v kategorii klimatické odolnosti. Podle rozsahu funkcí se odlišují od ostatních prvků tím, že jsou uzpůsobeny výhradně pro komunikaci s personálem. Vchody lze dále vybavit i elektrickými zámky, ovládanými z terminálu personálu a libovolné komunikační nebo služební jednotky. Častým doplňkem bývá i kamerový systém.

Společné prostory

     Pro řešení komunikace ve společných prostorách neplatí jednotný postup. Každé řešení je individuální podle specifických potřeb daného provozu. Je obvyklé vybavit společné prostory některým z prvků nouzového volání a alespoň oběžníkovou jednotkou ve funkci provozního a evakuačního rozhlasu. Při náročnějších požadavcích mohou být použity i komunikační jednotky. Ve společných prostorách, zejména chodbách, vestibulech, schodištích a pod., jsou standardně umístěny i prvky světelné signalizace, která je nedílnou součástí i převážné většiny komunikačních systémů. Systém používá pro techniku světelného volání dva koncové prvky : svítidlo a svítidlo směrové. Svítidla jsou situována nad dveřmi pokojů a služebních místností, svítidla směrová tam, kde musí být podle zásad techniky světelného volání určen směr, provoz sdružený s příslušným systémem, popř. podlaží, odkud bylo voláno. Světelná signalizace zabezpečuje operativní přenos optických signálů, používaných v rámci systému, k přivolání určených osob nebo určení místa, kde se momentálně určené osoby zdržují.

Instalace společného vedení, montáž systému

     Prvky systému MDC V04 IP jsou napájeny prostřednictvím datových switchů PoE , které se umisťují v příslušných datových rozvaděčích. K slaboproudým rozvodům pro dorozumívací zařízení se mnohdy přidružují i ostatní slaboproudé rozvody. Tyto okolnosti je nezbytné zohlednit v projektové přípravě při určování typu místností, závaznosti požadavků, určování prostředí a pod. Instalace používá standardní prvky - trubky a instalační krabice KO 68 a KO 97.  Před montáží systému se ukončí rozvody tím způsobem, že se na instalační krabice našroubují instalační rámečky koncových prvků. Montáž systému spočívá v umístění terminálu personálu a jeho připojení pohyblivým kabelem k zásuvce ethernet. Koncové prvky se namontují jednoduše vložením do instalačního rámečku a propojením konektoru RJ45. K fixaci koncového prvku po jeho vložení do rámečku dojde automaticky. K oživování systému je použito terminálu personálu, který je vybaven prostředky, umožňujícími provádět nastavování a servisní úkony.

     Montáž systému MDC V04 IP a servisní zásahy může provádět pouze autorizovaná osoba. Autorizaci vydává na základě odborného zaškolení a za stanovených podmínek výrobní závod.