ZPT Inteligentní systémy pro chytré řešení

Profil firmy

 
POLITIKA SPOLEČNOSTI
 
Kvalita:
 
1) Základním záměrem a posláním společnosti ZPT Vigantice spol. s r.o. je uspokojování požadavků i předpokládaných potřeb našich zákazníků, jakož i oprávněných zájmů našich zaměstnanců a rozšiřování služeb na trhu v České republice a ve Slovenské republice. Spokojenost zákazníka je naše priorita. Reference spokojených zákazníků jsou nejlepší reklamou kvality našich služeb.
 
2) Klademe důraz na dodržování dohodnutých smluvních podmínek, plnění termínů dodávek a platební morálku.
 
3) Máme kvalifikované a zkušené techniky a zaměstnance, kteří sledují trendy vývoje součástek pro aplikace v oblasti komunikačních a řídících systémů a bezdrátových přenosů dat vhodných k modernizaci a trvalému zlepšování našich výrobků.
 
4) Průběžně a systematicky provádíme inovaci technologických zařízení pro zabezpečení realizační fáze výrobních procesů s cílem snížení pracnosti, dosažení požadované kvality a zvýšení produktivity při respektování zásad ochrany životního prostředí.
 
Péče o životní prostředí:
 
1) Trvale sledujeme a plníme právní a jiné požadavky České republiky. Jejich plnění pravidelně kontrolujeme s jeho okamžitým následným zavedením do systému EMS.
 
2) Environmentální aspekty, které se vztahují na naší výrobu sledujeme a přijímáme opatření ke snižování dopadu naší činnosti na stav životního prostředí. Na základě posouzení veškerých aspektů výrobních a doprovodných činností jsou vedením pravidelně stanovovány a přezkoumávány environmentální cíle a programy k jejich dosažení., kterými kontinuálně zlepšujeme ekologické parametry našich aktivit.
 
3) Komunikace se zákazníky a veřejností jsou prostředkem zjišťování jejich potřeb, očekávání, spokojenosti a vzájemné důvěry. Funkčním integrovaným systémem managementu zlepšujeme rovněž informovanost orgánů státní správy a úřadů zejména prostřednictvím webových stránek společnosti www.zptvigantice.cz
 
4) Vážíme si zdraví našich zákazníků a jsme si plně vědomi odpovědnosti za nezávadnost námi dodávaných výrobků. Používáme součástky a výrobní metody, které tyto požadavky splňují, mají co nejmenší dopad na životní prostředí a dají se recyklovat nebo ekologicky likvidovat.
 
5) Zaměřujeme se na prevenci vzniku znečištění ŽP a dodržování principů trvale udržitelného rozvoje. Naše výrobky v programu Ekonomik slouží k efektivní regulaci tepla při vytápění různých objektů a tím dosahují úspory v nákladech a snižují negativní dopady vytápění, zejména na stav ovzduší.
 
6) Všechny osoby pracující pro organizaci nebo ve prospěch organizace považujeme za důležitý faktor, vytvářející základ našeho úspěchu. Podporujeme jejich angažovanost a neustále zlepšujeme podmínky pro jejich motivaci pozitivního jednání v oblasti ochrany životního prostředí.
 
Ve Viganticích dne: 30.4.2007
 
 
 
      
            Ing. Stanislav Zátopek - jednatel                       Rudolf Stodůlka – jednatel a představitel managementu